Vaya Apartments

Αστικά Κέντρα

katerini larissas thessaloniki Parthenon

Κατερίνη (40 χλμ.) Λάρισα (45 χλμ.) Θεσσαλονίκη (105 χλμ.)

Αθήνα (410 χλμ.)